Julgåva till anställda

Om arbetsgivaren planerar att vara julgenerös och samtidigt inte vill låta de anställda förmånsbeskattas för julgåvan gäller priset 450 kronor inklusive moms per anställd. Dock exklusive fraktkostnad för julklappen. Om värdet överstiger 450 kronor blir klappen skattepliktig från första kronan enligt skatteverket. Överskjutande skattepliktig del av klappen blir avdragsgill som personalkostnad, med tillägg av att momsen inte blir avdragsgill.

Det måste även vara en materiell gåva som inte får överlämnas i check, postväxel, sedlar eller mynt, då blir gåvan direkt skattepliktig. Alltså får inga kontanter slås in i paketet. Det fungerar dock att ge bort presentkort, som inte går att byta mot pengar för att bibehålla skattefriheten.

Det fungerar även att ge bort en julgåva i form av ett presentkort som ger rätt till rot- eller rut-arbete. Att den typen av presentkort även ger en skattereduktion ska inte påverka värdet av den skattefria gåvan.

Julbord för kunder

Julborden för kunder kan som för intern representation i år inte dras av som en skattefri representationsutgift med avdrag för 90 kr per person och tillfälle, eftersom reglerna kring representation har avskaffats från och med 1 januari 2017.

Däremot kan momsen på underlaget på maximalt 300 kronor exklusive moms med högst 36 kronor per person dras av om det handlar om mat och alkoholfri dryck.

Om det ingår snaps eller annan alkohol vid julbordet kan företagaren beräkna avdraget med hjälp av en schablon. Enligt schablonen får företagaren avdrag för moms på 46 kronor per person och tillfälle under förutsättning att kostnaden överstiger 300 kronor exklusive moms per person. I detta fall måste även debiterad moms vara minst 46 kronor per person och tillfälle för att kunna dras av. Utgiften för mat på 300 kr är sålunda inte avdragsgill.

 

Julbord och julfest

Arbetsgivaren har möjlighet att hålla julfest för anställda som en skattefri förmån för den anställda, om det handlar om intern representation såsom en personalfest. Arbetsgivaren kan då få avdrag för momsdelen.

När det gäller kringkostnader för samma fest, såsom musikunderhållning, medges dock avdrag med 180 kronor exklusive moms per person. Avdrag medges även för julgäster, såsom pensionerade anställda och anställdas familjemedlemmar som deltar runt julbordet. Det får emellertid inte bli för påkostat utan ska ses som mindre personalvård och inte personlig gästfrihet.

 

GDPR

Vi närmar oss årsskiftet med stormsteg och därefter är det inte lång tid kvar innan dataskyddsförordningen träder i kraft. Dataskyddsförordningen kommer att ersätta nuvarande personuppgiftslagen (PuL) och kommer att påverka de allra flesta företag.

Känns det rörigt och som att det är mycket att ta tag i? Vi har gjort en processbeskrivning just för att hjälpa dig att få en tydligare bild över dataskyddsförordningen och vad som behöver göras. Processbeskrivningen hänvisar också till de dokument du kan ha hjälp av under processens gång. Vi samarbetar även med ett företag som tillhandahåller ett verktyg som underlättar den fortsatta hanteringen.

Du kan höra med kundansvarig för ditt företag hos oss hur man lämpligast kommer igång.

17 november 2017

Ditt Kontor Sverige AB har valt att fredagen den 17 november stänga kontoret på Lindholmen mot bakgrund av planerat EU-toppmöte som bland annat kommer hållas i Eriksbergshallen.

Eftersom vi arbetar digitalt kommer medarbetare inom kontoret att arbeta hemifrån och kan nås via telefon/mail som vanligt.

Telefon 031 430 131

Registrering av verkliga huvudmän

Enligt EU-rättsliga regler kommer samtliga EU-länder att behöva införa ett register över verkliga huvudmän. För Sveriges del innebär det att lagen om registrering av verkliga huvudmän införs. Lagen syftar till att genom krav på ökad insyn och registrering förhindra att juridiska personer eller konstruktioner utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. På det här sättet är förhoppningen att banker och finanspolisen enklare ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag. I den här promemorian kan du läsa mer om vilka som omfattas av lagen och vad du behöver göra för att uppfylla de nya kraven.

Vilka omfattas av lagen?
Lagen är tillämplig på
– svenska juridiska personer,
– utländska juridiska personer som driver verksamhet i Sverige, och
– fysiska personer som har hemvist i Sverige och som förvaltar truster eller liknande juridiska konstruktioner.

Det innebär bland annat att aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag, stiftelser och bostadsrättsföreningar omfattas av den nya lagen. Däremot omfattas exempelvis inte enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, enkla bolag, ideella föreningar som inte har någon verklig huvudman eller börsnoterade bolag.

Beskattning av styrelsearvode

Högsta förvaltningsdomstolen (mål 278-13) har funnit att styrelsearvode skall beskattas som inkomst av tjänst. Utdrag ur domen – med hänsyn till bl.a. Att uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag är personligt och ska utövas av en fysisk person föreligger enligt praxis en stark presumtion för att styrelsearvode är inkomst av tjänst för styrelsearvode.

Skärpta krav på behandling av personuppgifter

I maj 2018 träder ett nytt regelverk i kraft för behandling av personuppgifter. Syftet med det nya regelverket (GDPR) är att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom hela EU. Ett annat syfte har varit att modifiera det nuvarande regelverket och anpassa detta till det nya digitala samhället. Redan idag skyddas den enskildes personuppgifter i nuvarande Personuppgiftslag och mycket i det nya regelverket liknar de nuvarande bestämmelserna.
För att säkerställa att den personuppgiftsbehandling som vi utför för våra kunders räkning sker i enlighet med det nya regelverket, har vi inlett ett arbete med att se över hur vi skall lösa denna uppgift.
Detta arbete kommer innebära att det sker en genomlysning av organisationens behandling av personuppgifter, upprättandet av nya rutiner och riktlinjer, säkerställande av att våra IT-system uppfyller de krav som krävs samt utbildning av vår personal. Vi kommer att informera våra kunder om hur detta arbete fortlöper.

Adjö representationslunch

Sedan den 1 januari 2017 har rätten till avdrag för måltidsutgifter vid representation slopats vid inkomstbeskattningen. Det gäller för beskattningsår som inleds den 1 januari 2017 eller senare. Däremot är det möjligt att få avdrag för enklare förtäring, som exempelvis kaffe, bulle och en enklare smörgås (60 kr exkl moms/pers).

Digitala kvitton, framtiden är här

Det finns uppgifter om kostnaderna kring hantering av papperskvitton på mellan 50 och 70 SEK per kvitto och att det tar cirka 5-7 minuter i snitt att göra. Med digitala kvitton skulle kostnaderna kunna halveras.

Vad krävs!

Digitala kvitton kräver att handeln kan ge ut sådana om det ska bli verklighet i stor skala. Detta för att det ska godkännas som räkenskapsinformation av myndigheterna. I dagsläget är det långt från alla handlare som kan göra det.

Var ligger den stora vinsten systemmässigt för företaget med digitala kvitton?

Den stora vinsten ligger hos företaget (vår kund) eftersom alla transaktioner genererar ett digitalt kvitto som automatiskt kan gå in på rätt ställe i bokföringen. YourOffice slipper då lägga mänskliga resurser i hanteringen. Och förutom det så slipper medarbetarna en massa kvitton drällande i plånböckerna.

Det första steget.

Vi erbjuder idag hantering via Flex Applications reseräkningssystem, med möjlighet att fotografera och scanna in kvittot.

Genom att börja hantera kvitton via reseräkningssystemet tar man det första steget in i framtiden. När handeln är redo, vilket sker snart, är man förberedd ta emot digitala kvitton som genereras direkt när du drar kortet hos handlaren och hamnar utan något handhavande alls direkt i vårt reseräkningssystem.

YourOffice står redo redan idag att ta emot digitala kvitton

Om du har frågor ring 031 430 131