Registrering av verkliga huvudmän

Enligt EU-rättsliga regler kommer samtliga EU-länder att behöva införa ett register över verkliga huvudmän. För Sveriges del innebär det att lagen om registrering av verkliga huvudmän införs. Lagen syftar till att genom krav på ökad insyn och registrering förhindra att juridiska personer eller konstruktioner utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. På det här sättet är förhoppningen att banker och finanspolisen enklare ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag. I den här promemorian kan du läsa mer om vilka som omfattas av lagen och vad du behöver göra för att uppfylla de nya kraven.

Vilka omfattas av lagen?
Lagen är tillämplig på
– svenska juridiska personer,
– utländska juridiska personer som driver verksamhet i Sverige, och
– fysiska personer som har hemvist i Sverige och som förvaltar truster eller liknande juridiska konstruktioner.

Det innebär bland annat att aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag, stiftelser och bostadsrättsföreningar omfattas av den nya lagen. Däremot omfattas exempelvis inte enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, enkla bolag, ideella föreningar som inte har någon verklig huvudman eller börsnoterade bolag.