Registrering av verkliga huvudmän

Enligt EU-rättsliga regler kommer samtliga EU-länder att behöva införa ett register över verkliga huvudmän. För Sveriges del innebär det att lagen om registrering av verkliga huvudmän införs. Lagen syftar till att genom krav på ökad insyn och registrering förhindra att juridiska personer eller konstruktioner utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. På det här sättet är förhoppningen att banker och finanspolisen enklare ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag. I den här promemorian kan du läsa mer om vilka som omfattas av lagen och vad du behöver göra för att uppfylla de nya kraven.

Vilka omfattas av lagen?
Lagen är tillämplig på
– svenska juridiska personer,
– utländska juridiska personer som driver verksamhet i Sverige, och
– fysiska personer som har hemvist i Sverige och som förvaltar truster eller liknande juridiska konstruktioner.

Det innebär bland annat att aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag, stiftelser och bostadsrättsföreningar omfattas av den nya lagen. Däremot omfattas exempelvis inte enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, enkla bolag, ideella föreningar som inte har någon verklig huvudman eller börsnoterade bolag.

Beskattning av styrelsearvode

Högsta förvaltningsdomstolen (mål 278-13) har funnit att styrelsearvode skall beskattas som inkomst av tjänst. Utdrag ur domen – med hänsyn till bl.a. Att uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag är personligt och ska utövas av en fysisk person föreligger enligt praxis en stark presumtion för att styrelsearvode är inkomst av tjänst för styrelsearvode.

Skärpta krav på behandling av personuppgifter

I maj 2018 träder ett nytt regelverk i kraft för behandling av personuppgifter. Syftet med det nya regelverket (GDPR) är att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom hela EU. Ett annat syfte har varit att modifiera det nuvarande regelverket och anpassa detta till det nya digitala samhället. Redan idag skyddas den enskildes personuppgifter i nuvarande Personuppgiftslag och mycket i det nya regelverket liknar de nuvarande bestämmelserna.
För att säkerställa att den personuppgiftsbehandling som vi utför för våra kunders räkning sker i enlighet med det nya regelverket, har vi inlett ett arbete med att se över hur vi skall lösa denna uppgift.
Detta arbete kommer innebära att det sker en genomlysning av organisationens behandling av personuppgifter, upprättandet av nya rutiner och riktlinjer, säkerställande av att våra IT-system uppfyller de krav som krävs samt utbildning av vår personal. Vi kommer att informera våra kunder om hur detta arbete fortlöper.

Adjö representationslunch

Sedan den 1 januari 2017 har rätten till avdrag för måltidsutgifter vid representation slopats vid inkomstbeskattningen. Det gäller för beskattningsår som inleds den 1 januari 2017 eller senare. Däremot är det möjligt att få avdrag för enklare förtäring, som exempelvis kaffe, bulle och en enklare smörgås (60 kr exkl moms/pers).

Digitala kvitton, framtiden är här

Det finns uppgifter om kostnaderna kring hantering av papperskvitton på mellan 50 och 70 SEK per kvitto och att det tar cirka 5-7 minuter i snitt att göra. Med digitala kvitton skulle kostnaderna kunna halveras.

Vad krävs!

Digitala kvitton kräver att handeln kan ge ut sådana om det ska bli verklighet i stor skala. Detta för att det ska godkännas som räkenskapsinformation av myndigheterna. I dagsläget är det långt från alla handlare som kan göra det.

Var ligger den stora vinsten systemmässigt för företaget med digitala kvitton?

Den stora vinsten ligger hos företaget (vår kund) eftersom alla transaktioner genererar ett digitalt kvitto som automatiskt kan gå in på rätt ställe i bokföringen. YourOffice slipper då lägga mänskliga resurser i hanteringen. Och förutom det så slipper medarbetarna en massa kvitton drällande i plånböckerna.

Det första steget.

Vi erbjuder idag hantering via Flex Applications reseräkningssystem, med möjlighet att fotografera och scanna in kvittot.

Genom att börja hantera kvitton via reseräkningssystemet tar man det första steget in i framtiden. När handeln är redo, vilket sker snart, är man förberedd ta emot digitala kvitton som genereras direkt när du drar kortet hos handlaren och hamnar utan något handhavande alls direkt i vårt reseräkningssystem.

YourOffice står redo redan idag att ta emot digitala kvitton

Om du har frågor ring 031 430 131

Certifiering i Visma Financials

Vi kan med glädje meddela att Niclas Forsén, Zeb Borg, Adela Sabanovic och Peter Bergman är nu certifierade installatörer av Visma Financials.

Slopad avdragsrätt för representation

Företagen kommer att få slopad avdragsrätt för representationsmåltider samtidigt som de får en utökad avdragsrätt för moms när det gäller mat och dryck. Det här kan bli kännbart för företag som har en stor del av sin marknadsföring i personliga möten i samband med luncher eller middagar.

Till viss del kommer företagen att bli kompenserade via de nya momsreglerna, men det kommer ändå att leda till ökade kostnader för dem.

Anställningsstöd för enskilda firmor

En av nyheterna är dock Växa-stödet som införs för näringsidkare som driver enskild firma. Under en tolvmånadersperiod får dessa företagare lägre sociala avgifter för den första personen som anställs. Förslaget innebär att arbetsgivaren endast betalar ålderspensionsavgiften på 10,21 procent för den del av den nyanställdes lön som inte överstiger 25 000 kronor per månad – därutöver gäller fulla arbetsgivaravgifter

Certifierad partner

 

Vi är glada över samarbetet med Visma och är en stolt partner.  Peter Bergman, Robert Rydberg och Adela Sabanovic är nu även certifierade installatörer av Visma logistics