Redo för framtiden?


YourOffice är en modern och nutida affärsbyrå som erbjuder webbaserad bokföring och redovisning i realtid.

Genom vårt webbaserade bokföringssystem ökar tillgängligheten och du är alltid uppdaterad på ditt bolags ekonomi. 
Youroffice hjälper dig att alltid ha kontroll.
Vi kan stödja ditt företag så att
  •  din lönsamhet förbättras
  •  din tillväxt ökar
Det gör vi genom vårt arbetsätt som är
  •  webbaserat/tillgängligt
  •  enkelt och tydligt
framtiden med yourOffice

Ekonomi

YourOffice är en modern och nutida affärsbyrå som erbjuder webbaserad bokföring och redovisning i realtid till en fast kostnad.

Online

Genom vårt webbaserade bokföringssystem ökar tillgängligheten och du är alltid uppdaterad på ditt bolags ekonomi.

Kontroll

YourOffice hjälper dig att alltid ha kontroll över dina kostnader, inga överraskningar!

Löner


Vi erbjuder webbaserad löneredovisning och personalredovisning i realtid. Medarbetare inom Ert företag kan välja mellan att redovisa avvikelser på papper eller via internet.

Lönehantering på vårt sätt innebär hög kvalitet. Medarbetare erhåller rätt lön i rätt tid. Det ger både dig som arbetsgivare samt era löntagare en större trygghet.Kontakta oss så berättar vi mer!

Introduktion

När ditt företag blivit kund hos YourOffice är vi en del av ditt företag, din ekonomiavdelning. 
Vi arbetar med att förbättra och effektivisera dina ekonomi- och lönerutiner för att de ska bli så enkla och lättförstålliga som möjligt. 
Vi gör det genom att lära oss så mycket som möjligt om Ert företag och vi lyssnar till era behov och förväntningar.

Startprocess:
  •  Diskussion om Ert behov och hur vi kan hjälpa er.
  •  Genomgång av rutiner.
  •  Anpassning och uppläggning av elektronisk hantering och interna regelverk inom Ert företag.
  •  Utbildning och anpassning av oss till Er ekonomiavdelning på nätet.

Hjälpfilmer


Nyheter


Budgetförslag 2017

2016-09-23 Regeringen har nu överlämnat sitt budgetförslag för 2017 till riksdagen.
Innehåll som kan påverka dig.

Tre viktiga punkter?

1. Marginalskatten ökar för en del eftersom uppräkningen av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2017 begränsas till förändringen i konsumentprisindex plus en procentenhet. Skiktgränsen för statlig inkomstskatt uppnås vid en månadsinkomst på cirka 37 700 kronor samt värnskatten vid cirka 54 300 kronor.
2. Ett växa-stöd för näringsidkare som driver enskild firma utan anställda införs, vilket kanske kan fungera som en morot för små företag som funderar på att expandera. Under en tolvmånadersperiod får dessa företagare lägre sociala avgifter för den första personen som anställs i den enskilda firman.
– De betalar bara ålderspensionsavgiften om 10,21 procent på den del av lönen till den anställde som inte överskrider 25 000 kronor per månad. Möjligheten till växa-stöd är tidsbegränsad till utgången av år 2021, säger Thomas Erikson.
3. Ett förslag om skärpt skatterapportering finns i budgetpropositionen, vilket kan bli en kännbar administrativ pålaga för företagare. Alla arbetsgivare föreslås lämna en månatlig skatterapportering per individ, istället för som i nuläget, en gång per år. desarmerad. Utgifterna för sjukskrivningar har fördubblats på sex år – från 21 till 40 miljarder.
Dessutom lyfts etableringen av nyanlända fram som en av de största utmaningarna, där flera åtgärder lanserar i budgeten. Bland annat vill regeringen lägga mer pengar på de så kallade snabbspår för olika yrkesgrupper, in i arbetslivet.

Papperslösa årsredovisningar

2016-09-01
Bolagsverket har fått regeringens uppdrag att se till så att inlämningen av företagens årsredovisningar inte längre ska behöva ske på papper utan kunna göras digitalt genom hela sin hantering. Det handlar om att spara pengar för både företag och myndigheter men också om att förenkla och underlätta genom en effektivare hantering av informationen som också förhoppningsvis kommer att innebära färre felaktiga uppgifter.

I uppdraget ligger att se till så att underskrifter kan ske digitalt och att undvika företagens dubbelrapportering, detta genom att överföring av information mellan myndigheter möjliggörs i ökad omfattning.

Den digitala hanteringen kommer att ske genom ett gemensamt format som kallas XBRL och som redan finns framtagen och används inom såväl privat- som offentlig verksamhet. Formatet har funnits i ett antal år och så sent som i år antogs formatet som en standard inom EU.

På kort sikt är målet att den digitala inlämningen snabbt blir huvudalternativet för företag, på längre sikt ser regeringen att det blir obligatoriskt och därmed alltså det enda alternativet.

Swish Företag

2016-05-19 Swish Företag – inget ändrat krav på underlag

I takt med att allt fler betalningsformer digitaliseras, har fysiska handelsplatser som traditionella butiker och försäljningsställen kunnat kompletteras med mobila försäljningsstationer.

Tjänsten Swish, som först enbart erbjöds privatpersoner, är nu också en tjänst för juridiska personer.
Men vad innebär det för dig som företagare att kunna erbjuda dina kunder att betala via Swish, och hur påverkar det din bokföring?Det är egentligen ingen skillnad från tidigare, men det är några saker att tänka på. Det är inte betalningssättet som är det relevanta, utan du som företagare har precis som tidigare samma krav på dig att skapa verifikationer för din försäljning. Sådana underlag kan vara en kontantfaktura eller kvitto som stödjer transaktionen på kontot.Krav på kassaregisterEtt företag som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning innefattas om kravet på kassaregister. Kassaregistret ska enligt Skatteverkets föreskrifter vara tillverkar deklarerat och anslutet till en certifierad kontrollenhet. Detta för att skatteverket ska kunna kontrollera köpen och bevara kvittodata för kontrolländamål.Men det finns undantag för kravet på kassaregister.Du som fakturerar hela eller delar av din försäljning behöver inte registrera den försäljningen i ett kassaregister. Undantaget gäller också verksamheter av ”obetydlig omfattning”, det vill säga som inte säljer mer än fyra prisbasbelopp per år inklusive moms.Även verksamheter som enligt inkomstskattelagen inte ska beskattas för försäljning omfattas av undantaget. Det kan vara statlig, kommunal, kyrklig och ideell allmännyttig verksamsamhet samt välgörenhet. Taxi är också undantagen från krav på kassaregister.Vad kännetecknar kontantfaktura?Det som kännetecknar fakturerad försäljning är att säljaren lämnar kredit till en köpare för senare betalning. Om ett företag upprättar en faktura och samtidigt tar kontant betalt vid försäljningstillfället brukar denna benämnas "kontantfaktura". Försäljning som dokumenteras genom en kontantfaktura behöver inte registreras i ett kassaregister om kontantfakturan uppfyller bokföringslagens krav på vad en verifikation ska innehålla. Det innebär bland annat att den ska innehålla uppgift om när den tagits fram, vad försäljningen avser, vilket belopp den avser och vem som är köpare. Köparen ska kunna identifieras, vilket normalt innebär att kontantfakturan ska innehålla uppgift om namn och adress. För att följa Skatteverkets krav ska det även vara löpnummer på kontantfakturor och att nummerserien ska vara obruten under hela räkenskapsåret. En kontantfaktura ska bokföras enligt reglerna för bokföring av fakturor.  Varje faktura utgör en verifikation som ska bevaras i ursprungligt skick enligt bokföringslagens regler.


Så se Swish Företag som en kompletterande funktion för dina kunder att kunna betala för varor och tjänster som du säljer. Men tänk på att du som driver företag inte ska använda ett privatkonto anslutet till Swish som mottagarkonto vid en affärstransaktion. Det är viktigt att alltid särskilja den egna ekonomin från bolagets ekonomi. Anslut därför alltid ett konto som är kopplat till din affärsverksamhet genom Swish Företag. Och se till att alltid ha ett underlag till bokföringen i form av kvitto eller en kontantfaktura.    

Powered by EWO

Logga in